Saturday, March 5, 2011

Thursday, November 5, 2009

APA ITU SEKOLAH BESTARI?

Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara SISTEMIK dari segi amalan pengajaran-pembelajaran dan pengurusan sekolah untuk membantu kanak-kanak menghadapi Zaman Maklumat.

PEMBESTARIAN SEKOLAH

Pembestarian Sekolah merupakan proses berterusan ke arah meningkatkan lagi penggunaan ICT dalam pendidikan dengan memberi fokus pada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran (P&P), keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah dan kompetensi guru. Program Pembestarian Sekolah juga memberi maksud mengapliksikan konsep Sekolah Bestari iaitu sebagai satu institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah untuk membantu murid-murid menghadapi era teknologi maklumat.

Wednesday, November 4, 2009

4 ELEMEN BESTARIELEMEN 1 :

CIRI-CIRI PELAJAR

1. Gaya Pembelajarana.
a)Persekitaran
b)Emosi
c)Sosiologi
d)Fizikal
e)Psikologi
2. Kecerdasan Pelbagai
a)Linguistik
b)Muzik
c)Kinestetik
d)Interpersonal
e)Intrapersonal
f)Visual-spatial
g)Logik
h)Naturalistik
i)Spiritual
3. Kompetensi Kecerdasan Emosi
a)Kompetensi Personal
i. Kesedaran Kendiri
ii. Pengurusan Kendiri
iii. Motivasi Kendiri
b)Kompetensi Sosial
i. Kesedaran Sosial
ii. Kemahiran Sosial

ELEMEN KE-2 :

PENDEKATAN PEMBELAJARAN

1. Berpusatkan Pelajar
2. Bersifat Individu
a. Akses Kendiri
b. Kadar Kendiri
c. Terarah Kendiri
3. Masteri
4. Berfikrah
5. Berbantukan Teknologi
6. Berasaskan Otak
7. Berasaskan Projek

ELEMEN KE-3 :

STRATEGI P&P

1. Direktif
2. Koperatif & Kolaboratif
a. Round Table
b. Numbered Head Together
c. Talking Chips
3. Pemerhatian
4. Generatif
5. Mediatif
6. Kajian Masa Depan
7. Kontekstual
8. Konteks Luar
9. Metakognitif

ELEMEN KE-4:

KEMAHIRAN GENERIK

1. Komponen Mentafsir & Menilai
a. Penilaian Portfolio
b. Penilaian Kendiri
c. Penilaian Melalui Pemerhatian
d. Penilaian Projek
e. Penilaian Ujian
f. Kontrak Pembelajaran
2. Kemahiran Berfikir
a. Pemikiran Kritis
b. Pemikiran Kreatif
3. Kemahiran Belajar
a. Carian
b. Penyelidikan
c. Komunikasi
d. Memerhati
e. Membaca
f. Teknikal
g. Mencatat Nota
4. Kemahiran TMK
a. P&P Berbantukan Komputer
b. P&P Berintergrasikan Komputer
5. Kemahiran Fasilitator